Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych dla Polski

1. Podmiot odpowiedzialny i prawo mające zastosowanie

1.1. Podmiot odpowiedzialny (lub: „osoba odpowiedzialna") za przetwarzanie danych zgodnie z art. 4 cyfra 7 RODO to firma MOBILE FIVE GmbH, Kokkolastraße 5, 40822 Ratingen (Niemcy) pod nazwą "YUMMYMOBILE" w Polsce.

1.2. Dane są przetwarzane bezpośrednio przez MOBILE FIVE GmbH lub przez firmy pracujące dla podmiotu odpowiedzialnego jako przetwarzający dane w rozumieniu art. 4 nr 8 RODO i zgodnie z art. 4 nr 7 w związku z art. 26 RODO wspólnie z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie (tzw. joint controllership). W każdym przypadku odpowiedzialność prawną wobec użytkowników ponosi wyłącznie podmiot odpowiedzialny. W razie konieczności przed przetwarzaniem danych zgodnie z art. 32 i 35 RODO przeprowadzona zostanie ocena skutków w zakresie ochrony danych oparta na założeniu ryzyka. Osoba odpowiedzialna, jej partnerzy kooperacyjni i przetwarzający dane na zlecenie mają odpowiednie plany i procedury bezpieczeństwa na ewentualny wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.


1.3. Podmiot odpowiedzialny gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych przekazywanych przez użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Odbiorcą i przetwarzającym te dane jest podmiot odpowiedzialny.


1.4. Polityka ochrony danych osobowych podmiotu odpowiedzialnego gwarantuje użytkownikowi korzystanie z ustawowych praw do informacji, sprostowania, usuwania, ograniczania przetwarzania, prawa do sprzeciwu, jak również prawa do przekazywania danych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 15-21 RODO oraz gwarantuje korzystanie z innych prawnych uprawnień w zakresie ochrony danych (patrz w tym względzie bardziej szczegółowo pkt. 3 niniejszego oświadczenia o ochronie danych, zgodnie z art. 12, 13, 14 RODO).


1.5. Podmiot odpowiedzialny informuje niniejszym użytkowników zgodnie z przepisami podstawowego rozporządzenia o ochronie danych RODO, niem. ustawy o ochronie danych z 2018 roku w aktualnie obowiązującej wersji oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych w aktualnie obowiązującej wersji. W celu świadczenia usług mobilnych podmiot odpowiedzialny potrzebuje numerów telefonów komórkowych użytkowników i może je przechowywać na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO za zgodą użytkownika zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO.


1.6. Podmiot odpowiedzialny wykorzystuje powierzone mu numery telefonów w celu aktywacji, serwisu i deaktywacji przekazanych mu numerów telefonów dla sieci mobilnych, w ten sposób ograniczając ryzyko jak to tylko możliwe. Numery telefonów komórkowych nie są przechowywane przez podmiot odpowiedzialny w odniesieniu do konkretnej osoby. Opłata za usługi jest pobierana od użytkownika za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej użytkownika, który rozlicza powstałe koszty z podmiotem odpowiedzialnym. Oceny zdolności kredytowej nie są przeprowadzane przez podmiot odpowiedzialny, pracujące dla niego podmioty przetwarzające dane ani na drodze joint controlling.

2. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

2.1. Podmiot odpowiedzialny gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe oraz dane o ruchu po uzyskaniu odpowiedniej elektronicznej zgody partnera umowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 RODO wyłącznie w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych i prawnych, w szczególności w odniesieniu do zawarcia i wykonania umowy, rozwiązania umowy oraz w celu wystawiania rachunków operatorowi telefonii komórkowej w rozumieniu art. 5 RODO, chyba, że jest to realizowane wspólnie przez App Store (np. Google Play) w rozumieniu art. 7 ust. 1 RODO, lub podobny podmiot jako przetwarzający dane lub w rozumieniu joint controllers. Podmiot odpowiedzialny nie przekazuje danych osobowych w rozumieniu art. 4 cyfra 1 stronom trzecim, jeśli nie istnieje wyraźne zobowiązanie prawne lub umowne, a użytkownik nie wyraził na to zgody zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadkach określonych przepisami prawnymi mogą istnieć prawne zobowiązania do przekazywania danych urzędom i organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom nadzorczym.


2.2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za zgodą użytkownika zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO.


2.3. Zgoda użytkownika w myśl art. 71 ust. 1 RODO jest dobrowolna zgodnie z § 7 ust. 2 RODO i może zostać w każdej chwili odwołana zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO.


2.4. W przypadku danych osobowych przekazanych i przetwarzanych przez podmiot odpowiedzialny lub przez przetwarzających na podstawie umowy lub w ramach joint controllerships zgodnie z cyfrą 1.2. niniejszego oświadczenia o ochronie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych z użytkownikiem w przypadku, gdy istnieje uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego, chodzi w szczególności o numer telefonu komórkowego z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS, ewentualnie imię i nazwisko w przypadku określonego kontaktu ze stroną odpowiedzialną (również za pośrednictwem call center jako przetwarzający zlecenie), ewentualnie adresy e-mail, numer telefonu stacjonarnego i adresy IP, w wyjątkowych przypadkach adresy.


2.5. Aby korzystać z usług podmiotu odpowiedzialnego, należy, zgodnie z ogólnymi warunkami podmiotu odpowiedzialnego dot. danej usługi, wykupić abonament danej usługi podmiotu odpowiedzialnego, chyba, że oferowane jest jednorazowe wywołanie lub inny model. W tym celu podmiot odpowiedzialny musi gromadzić dane osobowe. To odbywa się w szczególności przez przypisanie ID użytkownika, hasła i dalszych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Chyba że, jako dane osobowe zapisywany jest tylko numer telefonu i/lub adres e-mail. Dane te służą również do zwrócenia uwagi na nieprawidłowe działanie serwisu, niewłaściwe wykorzystanie oferty lub inne okoliczności, które są dostosowane do postanowień umowy i przepisów o ochronie danych osobowych. Dane te są również wykorzystywane do celów rozliczeniowych oraz do zakończenia świadczenia usługi.


2.6. Gdy użytkownik korzysta z usług podmiotu odpowiedzialnego, podmiot odpowiedzialny zbiera informacje na temat sposobu użytkowania w celu zapewnienia właściwego i zgodnego z umową użytkowania. Dane te mogą być również pod pewnymi warunkami wykorzystywane do celów rozliczeniowych.


2.7. Podmiot odpowiedzialny automatycznie zbiera pewne dane, które są przechowywane w plikach dziennika. Dane te obejmują adresy IP, typy przeglądarek, używany system operacyjny, znacznik daty/godziny oraz dane typu "clickstream". Dane te - które nie zawierają żadnych bezpośrednich odnośników do osoby użytkownika - są wykorzystywane przez odpowiedzialny podmiot do przeprowadzania analiz trendów, administrowania usługami, monitorowania nawigacji użytkowników w serwisie oraz gromadzenia danych o społeczności użytkowników, która może być oferowana. Te automatycznie gromadzone dane nie są powiązane z danymi osobowymi użytkowników i nie są wykorzystywane do podejmowania automatycznych decyzji, na przykład w zakresie profilowania i/lub scoring w rozumieniu art. 22 RODO.


2.8. Usługi podmiotu odpowiedzialnego skierowane są przede wszystkim do osób dorosłych powyżej 18 roku życia. Z niektórych usług można również korzystać od 16 roku życia, ale nie są one skierowane bezpośrednio do osób niepełnoletnich. Art. 8 RODO określa skuteczność zgody małoletnich od ustalonej granicy wieku 16 lat. Usługi te są usługami społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 4 ust. 25 dyrektywy UE 2015/1535, ponieważ są świadczone regularnie za opłatą, sprzedawane na odległość, rozpowszechniane drogą elektroniczną i oparte na indywidualnych wymogach. Chociaż usługi te nie są skierowane bezpośrednio do małoletnich, mogą z nich korzystać również małoletni, np. aplikacje randkowe lub gry. Dane w przypadku osób poniżej 16 roku życia mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy oferta skierowana jest do grupy osób powyżej 16. roku życia i dostępna jest możliwa do zweryfikowania zgoda rodzica lub opiekuna. Nie zmienia to faktu, że zdolność do czynności prawnych następuje dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

 

2.9. Podmiot odpowiedzialny wykorzystuje zautomatyzowane metody przetwarzania danych (tzw. analizy big data), zwane profilowaniem, w celu udoskonalenia produktów i usług, ewentualnie poprawy kontaktów i analizy zachowań użytkowników. Procedury te są zaprojektowane w taki sposób, aby nie pozwalały na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat osoby i tożsamości użytkownika. Zanim dane osobowe zostaną wykorzystane do takich procedur, są one odpowiednio zanonimizowane i pseudonimizowane. Procedury te nie prowadzą do automatycznego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.


2.10. Ze względu na postęp techniczny, zmiany organizacyjne lub nowe zmiany sytuacji prawnej, stosowane metody przetwarzania mogą ulec zmianie lub dalszemu rozwojowi. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do dalszego rozwijania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, jeśli okaże się to konieczne. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na postępujący z czasem dalszy rozwój, mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę w formie tekstowej zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO i zażądać usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO, chyba, że konieczne jest dalsze przechowywanie danych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi wymogami prawnymi. Rejestracja może zostać w każdej chwili usunięta bez podania przyczyn.

3. Pouczenia o prawach użytkownik

Zasadniczo użytkownik ma prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia, transferu danych, odwołania i sprzeciwu na podstawie art. 15-21 RODO. Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo o ochronie danych lub jego roszczenia dot. ochrony danych osobowych zostały w inny sposób naruszone, może złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to GIODO, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych https://www.giodo.gov.pl (https://www.giodo.gov.pl).


3.1. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO jest dobrowolna w myśl art. 7 ust. 2 RODO. Może ona zostać w każdej chwili dobrowolnie odwołana zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO.


3.2. Potwierdzenie i informacja
Użytkownicy mają na żądanie prawo do potwierdzenia, że dane osobowe, które ich dotyczą będą przetwarzane zgodnie z art. 15 RODO. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy i w jakim zakresie podmiot odpowiedzialny przetwarza dane użytkownika uprawnionego do informacji. Prawo do informacji zakłada, że użytkownik wyraźnie zażąda informacji. Osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do przekazania osobie, której dane dotyczą, kopii tego dokumentu. Pierwszy egzemplarz kopii jest bezpłatny. Za kolejne kopie mogą być pobierane odpowiednie opłaty w oparciu o koszty administracyjne.


3.3. Sprostowanie i uzupełnienie
Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo na żądanie niezwłocznie sprostować lub uzupełnić dane osobowe, które są niekompletne lub nieprawidłowe (np. przy zmianie numeru telefonu komórkowego).


3.4. Usunięcie
Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) - f) RODO (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), o ile ma zastosowanie jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. a) - f) RODO. Tak jest na przykład w przypadku, gdy cel przetwarzania danych przestał istnieć lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy osoba zainteresowana wycofa swoje oświadczenie o zgodzie lub gdy jest to konieczne z przyczyn prawnych. Osoba odpowiedzialna wywiązuje się również z tego obowiązku z technicznego punktu widzenia zgodnie z art. 17 ust. 2 RODO. Zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO nie ma to zastosowania, jeżeli dane te są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony w sprawach prawnych, jeżeli naruszone jest prawo do wolności wypowiedzi i informacji, jeżeli istnieje prawny obowiązek przechowywania danych lub jeżeli jest to konieczne ze względu na interes publiczny.


3.5. Ograniczenie przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych na żądanie, jeżeli
- użytkownik kwestionuje prawidłowość danych na okres odpowiedniego zbadania sprawy,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia usunięcia danych i zamiast tego żąda jedynie ograniczenia przetwarzania danych,
- podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych do zamierzonego celu, ale dane te są potrzebne użytkownikowi do celów postępowania sądowego lub obrony prawnej,
- użytkownik wniósł sprzeciw w rozumieniu art. 21 RODO wobec przetwarzania danych.


3.6. Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik może zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego o przekazanie mu danych, które powierzył podmiotowi odpowiedzialnemu na przechowanie w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego, pod warunkiem, że dane te zostały przetworzone na podstawie zgody lub potwierdzenia użytkownika, które mogą zostać odwołane, lub w celu realizacji umowy, a przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.


3.7. Obowiązek informowania
Podmiot odpowiedzialny jest prawnie zobowiązany do informowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o wszelkich sprostowaniach lub usunięciu danych osobowych lub o wszelkich ograniczeniach przetwarzania danych zgodnie z art. 16-18 RODO, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego nakładu pracy. Na żądanie użytkownika, podmiot odpowiedzialny poinformuje użytkownika o tych odbiorcach.


3.8. Prawo sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie przetwarzania jego danych zgodnie z art. 6 RODO, niezależnie od jego bezterminowego prawa do odwołania zgody udzielonej organowi odpowiedzialnemu zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO. W takim przypadku osoba odpowiedzialna nie przetwarza już tych danych, chyba, że może udowodnić, że istnieją ważne i godne ochrony powody, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą. Nie dotyczy to przypadków, w których dane są niezbędne do dochodzenia roszczeń, korzystania z praw lub obrony prawnej. W przypadku ważnego sprzeciwu dane nie mogą być dalej przetwarzane.

 

3.9. Zakaz przesyłania reklam
Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO użytkownik ma prawo na żądanie sprzeciwić się wysłaniu reklamy bezpośredniej bez podania przyczyn. Dotyczy to również profilowania tzw. profiling w przypadku reklamy bezpośredniej.


3.10. Prawo do złożenia zażalenia:
Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzając dane, podmiot odpowiedzialny naruszył prawo niemieckie lub europejskie, prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto każdy użytkownik ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym Unii Europejskiej. W razie wątpliwości podmiot odpowiedzialny jest uprawniony do zażądania dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika. Służy to również ochronie praw i prywatności użytkowników.

3.11. Korzystanie z praw ponad miarę
W przypadku oczywistego nadużycia wyżej wymienionych praw, które jest całkowicie nieadekwatne pod względem treści lub które jest w sposób oczywisty nieuzasadnione, podmiot odpowiedzialny ma prawo zażądać uiszczenia odpowiedniej opłaty za rozpatrzenie wniosku lub uzasadniając odmówić rozpatrzenia wniosku.

4. Plan usunięcia

4.1. Dane podstawowe użytkownika i inne dane osobowe są zasadniczo usuwane po zakończeniu stosunku korzystania, w przypadkach gdy ma miejsce stosunek umowny, najpóźniej jednak po upływie ustawowego okresu przechowywania danych. Dane te zostaną zablokowane po zakończeniu umowy.


4.2. Szczegółowa ewidencja połączeń zostanie usunięta tak szybko, jak jest to prawnie dopuszczalne, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu płatności, ale zazwyczaj w ciągu siedmiu dni, chyba, że użytkownik wyrazi pisemny sprzeciw.


4.3. Usunięcie nie następuje w trakcie toczącego się postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego i wykroczeń, lecz dopiero po jego ostatecznym lub prawomocnym zakończeniu.


4.4. Możliwe, że zamiast usunięcia danych, nastąpi anonimizacja danych użytkownika. W takim przypadku wszelkie identyfikacyjne dane osobowe zostaną usunięte bez możliwości ich odzyskania (np. w postaci numeru telefonu komórkowego użytkownika), tak więc przepisy o usuwaniu danych osobowych nie będą miały w takim przypadku zastosowania.

5. Pliki cookie tzw. ciasteczka i anonimowe identyfikatory

5.1. Cookie to mały plik tekstowy, który może być przechowywany w celu zapisania danych na urządzeniu końcowym do korzystania z telekomunikacji komórkowej. Usługi Mobidoo mogą wykorzystywać pod pewnymi warunkami pliki cookie w formie podstawowych cookies, online marketing cookies, cookies wydajności tzw. performance cookies lub post address matching cookies a także ewentualnie anonimowe identyfikatory. Podmiot odpowiedzialny nie łączy danych przechowywanych w takich plikach z danymi osobowymi użytkownika, które może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać. W celu ochrony swoich uzasadnionych interesów zgodnie z § 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO oraz w celu ważenia podstawowych interesów z podstawowymi prawami użytkowników podmiot odpowiedzialny stosuje tymczasowe pliki cookie, cookie sesyjne lub stałe oraz anonimowe identyfikatory dla aplikacji mobilnych. Cookie sesyjny wygasa z chwilą zamknięcia aplikacji przez użytkownika. Trwały plik cookie jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas. Użytkownik może odmówić akceptacji plików cookie lub anonimowych identyfikatorów lub usunąć stałe pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami dostawcy danego urządzenia odbioru usług telekomunikacyjnych. Identyfikator anonimowy jest losowo wygenerowanym ciągiem znaków. Pełni on funkcję pliku cookie na platformach takich jak urządzenia mobilne, na których technologia plików cookie nie jest dostępna.


5.2 Pliki cookie lub anonimowe identyfikatory mogą być używane do analizy nawigacji użytkowników na stronach. Użytkownik pozostaje anonimowy. Pliki cookie lub anonimowe identyfikatory są wykorzystywane wyłącznie do tworzenia statystyk dotyczących użytkowania, a tym samym do ulepszania serwisu lub ułatwiania użytkownikom korzystania z serwisu. Te pliki cookie nie mogą być odczytywane przez dostawców trzecich. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić zastosowanie plików cookie. Uwagi na ten temat można znaleźć w ustawieniach pomocy danej przeglądarki. Jednakże możliwe jest, że niektóre obszary serwisu będą działać tylko wtedy, gdy cookie lub anonimowe identyfikatory są włączone.


5.3. Użytkownik może sprzeciwić się zastosowaniu plików cookie lubanonimowych identyfikatorów zgodnie z art. 21 RODO, jednak być może nie będzie można korzystać z tych usług zgodnie z umową.

6. Ewentualne przekazanie do państw trzecich

Zgodnie z art. 44-50 RODO podmiot odpowiedzialny świadczący usługi w kraju i za granicą jest uprawniony do przekazywania danych osobowych użytkowników podmiotom przetwarzania danych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach - stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym o porównywalnym poziomie ochrony danych w związku z obowiązywaniem europejskiego prawa o ochronie danych na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. Dane będą przekazywane do innych państw tylko wtedy, gdy państwa te posiadają odpowiedni poziom ochrony danych w rozumieniu art. 45 RODO, porównywalny z poziomem ochrony Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej lub gdy istnieją odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 46 RODO.

7. Reklama i przekazywanie danych stronom trzecim

7.1. Jeżeli w ramach istniejących relacji z klientem użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną od podmiotu odpowiedzialnego, wtedy podmiot odpowiedzialny jest uprawniony do przesyłania mu informacji o swoich usługach drogą elektroniczną (w szczególności przez e-mail lub SMS). Reklama telefoniczna nie jest objęta niniejszą zgodą i nie będzie wykorzystywana przez podmiot odpowiedzialny.


7.2. Podmiot odpowiedzialny jest uprawniony do przesyłania informacji o spółkach córkach oraz ich produktach i usługach przez e-mail lub SMS, za odpowiednią zgodą, zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać w formie tekstowej (np. e-mailem) swoją zgodę na opisane wykorzystanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego przez podmiot odpowiedzialny bez ponoszenia żadnych kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z przekazaniem odwołania w wysokości kosztów wysyłki po stawkach podstawowych.


7.3. W każdej informacji przesyłanej przez podmiot odpowiedzialny i w każdym newsletterze - jeżeli podmiot odpowiedzialny oferuje taką usługę - użytkownik ma możliwość bezterminowej rezygnacji z otrzymania dalszych informacji i wysłania odpowiedniego odwołania.


7.4. Przekazywanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą danej osoby. Wyłączone z tego jest przekazywanie danych partnerom świadczącym usługi dla podmiotu odpowiedzialnego jako przetwarzającego dane na podstawie umowy lub na drodze joint controllerships, jeśli i w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązań umownych w stosunku do użytkownika. 


7.5. Usługi podmiotu odpowiedzialnego mogą być częściowo finansowane z reklamy cyfrowej. W takim przypadku reklamy podmiotu odpowiedzialnego lub stron trzecich mogą być wyświetlane podczas korzystania z ofert podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny będzie wysyłał wiadomości reklamowe od osób trzecich do użytkowników tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

8. Google Analytics i Google AdWords

8.1. W pewnych okolicznościach podmiot odpowiedzialny może korzystać lub zleci wykorzystanie Google Analytics, usługi analitycznej Google Inc. (Google), która umożliwia analizę korzystania z aplikacji przez użytkownika. Podmiot odpowiedzialny wykorzystuje te informacje w tym przypadku wyłącznie w celu zapewnienia stałego dalszego rozwoju i doskonalenia swoich usług.


8.2. Do celów analizy mogą być pod pewnymi warunkami zbierane nieosobowe dane o zachowaniach użytkowników i komunikaty o błędach. Dane te są anonimizowane i nie zawierają żadnych danych osobowych. Anonimizacja danych użytkownika odbywa się poprzez skrócenie odpowiedniego adresu IP, za pomocą którego można zidentyfikować urządzenie końcowe. Korzystanie z witryny lub aplikacji (nawigacja po stronie lub aplikacji, korzystanie z funkcji itp.) jest zapisywane i analizowane za pomocą Google Analytics.


8.3. Powyższa analiza jest zazwyczaj przeprowadzana na serwerach na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeszcze przed przekazaniem danych do Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak problemy techniczne, adres IP użytkownika może zostać przesłany na serwer Google w USA, a następnie tam skrócony (informacja na ten temat: http://www.google.de/intl/de/analytics/features/mobile-app-analytics.html).


8.4. Dane przekazywane w ramach Google Analytics nie będą łączone z innymi danymi Google ani z danymi osobowymi. Dane te nie są wykorzystywane do tworzenia osobistych profili użytkowników. Zebrane dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Użytkownicy mogą zapobiec zbieraniu danych generowanych przez adresy IP i związanych z korzystaniem przez nich z aplikacji oraz przetwarzaniem tych danych przez Google poprzez deaktywację opcji analizy korzystania w ustawieniach aplikacji, pod warunkiem, że aplikacja przewiduje takie ustawienia.


8.5. Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych do wyżej wymienionych celów na piśmie drogą pocztową lub e-mailem ze skutkiem na przyszłość kontaktując się z MOBILE FIVE GmbH,Kokkolastraße 5, 40822 Ratingen, lub z pracującą na jej zlecenie spółką pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


8.6. Podmiot odpowiedzialny może również użyć pod pewnymi warunkami Google Analytics do oceny danych z zastosowanych AdWords dla aplikacji do celów statystycznych. Aby reklamy mogły być również wyświetlane w usługach bez technologii plików cookie, na przykład w aplikacjach mobilnych, podmiot odpowiedzialny używa anonimowych identyfikatorów, które funkcjonują podobnie jak pliki cookie. Ustawienia wyświetlania reklam dla aplikacji umożliwiają użytkownikowi sterowanie reklamami, które podmiot odpowiedzialny wyświetla lub których wyświetlanie zleca w aplikacjach na urządzeniu mobilnym. Jeśli użytkownik chce zmienić ustawienia lub wyłączyć wyświetlanie mogących go zainteresować reklam, powinien postępować zgodnie z instrukcją obsług swojego urządzenia mobilnego.

9. Wykorzystywanie danych w związku z portalami społecznościowymi

W ramach usług podmiotu odpowiedzialnego użytkownicy mogą znaleźć pod pewnymi warunkami odniesienia do tzw. portali społecznościowych. Należą do nich w szczególności portale społecznościowe "Facebook.com" i "Instagram" oraz "What's APP" jak również "Twitter", "Pinterest", "Linkedin", "InterNations", "Tagged" i wiele innych. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do stałego rozszerzania wykorzystania danych na inne "portale społecznościowe" i do odpowiedniego dostosowywania informacji o ochronie danych. Portale społecznościowe i/lub ich oferty (np. "facebook connect" lub wtyczki społecznościowe facebooka) są oznaczone odpowiednim logo (np. logo Facebooka).

10. Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych - Facebook

10.1. Podmiot odpowiedzialny może korzystać z wtyczek społecznościowych ("wtyczek") portalu społecznościowego www.facebook.com. W takim przypadku, jako środek ostrożności, zastosowanie ma następujące pouczenie. Podmiotem odpowiedzialnym Facebooka dla Europy jest Facebook Ireland Ltd, Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Irlandia. Ponadto portal społecznościowy jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Stany Zjednoczone).


10.2. Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe "f" na niebieskiej płytce) lub po oznaczeniu z napisem "facebook social plugin". Listę i wygląd wtyczek facebook social plugins można zobaczyć tutaj http://developers.facebook.com/plugins. Facebook Inc. może zmienić tę wtyczkę w dowolnym momencie, na co podmiot odpowiedzialny nie ma żadnego wpływu.


10.3. Cel i zakres gromadzenia danych, jak również dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych przez Facebook oraz Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć jedynie w informacjach o ochronie danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/), ponieważ podmiot odpowiedzialny nie ma na to wpływu.


10.4. W odniesieniu do przekazywania danych do Facebooka należy rozróżniać między korzystaniem z samej aplikacji a wywoływaniem stron internetowych przez przeglądarkę (z aplikacji lub strony internetowej). W przypadku otworzenia strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę za pomocą aplikacji lub strony internetowej, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W takim przypadku Facebook przesyła zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki i integruje ją z witryną internetową. W związku z powyższym podmiot odpowiedzialny nie ma żadnego wpływu na rodzaj i zakres informacji, które Facebook gromadzi za pośrednictwem tej wtyczki. W każdym razie, poprzez zintegrowanie wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na daną stronę internetową.


10.5. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku interakcji użytkownika z wtyczkami, np. po naciśnięciu przycisku "Lubię to" lub napisaniu komentarza, odpowiednia informacja o przeglądarce używanej na urządzeniu mobilnym jest przesyłana bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywana. Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany na Facebooku, nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania jego adresu IP przez Facebook.


10.6. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku i nie chce, aby Facebook automatycznie zbierał dane o nim i łączył je z danymi jego konta przechowywanymi na Facebooku, wtedy użytkownik musi wylogować się z aplikacji na Facebooku przed odwiedzeniem stron internetowych.


10.7. W przeciwieństwie do korzystania z wtyczek Facebooka na mobilnych stronach internetowych, automatyczny transfer danych do Facebooka nie odbywa się w ramach samego korzystania z aplikacji. Dane są przesyłane do Facebooka tylko wtedy, gdy wykorzystana została jedna z powyższych wtyczek. Przed pierwszym transferem danych wymagane jest również wyraźne zalogowanie się na Facebooka za pośrednictwem aplikacji, w przeciwnym razie nie nastąpi transfer danych. Po zalogowaniu dane są zawsze przesyłane do serwisu Facebook, w momecie gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk Facebooka w aplikacji.

11. Środki ostrożności

Podmiot odpowiedzialny podejmuje wszelkie niezbędne działania techniczne i organizacyjne zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia ochrony danych przechowywanych, zarządzanych lub wykorzystywanych przez podmiot odpowiedzialny przed przypadkowymi lub celowymi zmianami lub nieuprawnionym dostępem. W tym celu stosuje się odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 25 RODO, uwzględniając obecny stan technologii informatycznej w sensie ochrony danych poprzez projektowanie technologiczne w oparciu o podejście oparte na ryzyku. Podmiot odpowiedzialny zleca dostawcom usług technicznych wdrożenie odpowiednich narzędzi i rozwiązań technicznych.

12. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Jeżeli w oświadczeniu o ochronie danych zostaną wprowadzone zmiany, podmiot odpowiedzialny powiadomi użytkowników świadczonych przez niego usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej na cztery tygodnie przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

13. Kontakt z nami

Osoba odpowiedzialna i usługodawca zgodnie z art. 13 RODO dla Polski

Firma MOBILE FIVE GmbH


Rejestr Handlowy: HRB 78858 (AG Düsseldorf /Sąd Rejonowy Düsseldorf )
Kokkolastraße 5
40822 Ratingen

Numer identyfikacji podatkowej VAT DE815651672, Niemcy

W przypadku pytań lub innych uwag i życzeń ze strony użytkowników można skontaktować się z inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego dla Unii Europejskiej (Ralf Hansen) pod poniżej podanym adresem:

MOBILE FIVE GmbH
Kokkolastraße 5
40822 Ratingen
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serwis YUMMY MOBILE stanowi świadczenie dodatkowe w ramach usługi o podwyższonej opłacie i jest tygodniową usługą subskrypcyjną, która umożliwia dostęp do ponad 100 gier, aplikacji, i więcej (“Serwis”). Koszt dostępu do Serwisu wynosi ORANGE – 18,45 zł brutto (co 7 dni), T-Mobile – 18,45 zł brutto na tydzień (pobierane będą raz w tygodniu opłaty po (ORANGE) 18,45 zł brutto co 7dni / (T-Mobile) 18,45 zł brutto na tydzień). Serwis dostępny jest na telefony komórkowe bądź inne urządzenia końcowe w tym wszystkie urządzenia iPhone (od IOS8) i wszystkie urządzenia z systemen Android (od Android 4.4), posiadające kartę SIM w sieci Orange & T-Mobile. Opłata zostanie doliczona do Twojego rachunku w u twojego operatora (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę). Połączenie internetowe jest konieczne dla korzystania z otrzymanych w ramach Serwisu treści multimedialnych. Do opłaty za dostęp do Serwisu, nie są wliczone opłaty za transmisję danych. W przypadku gdy korzystanie z Serwisu wymaga pobierania przez Ciebie danych z wykorzystaniem transmisji GSM, opłaty te będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem zakontraktowanego Operatora. Aby dokonać zamówienia, musisz zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie Aktywacyjnej i podążać za instrukcjami na niej wskazanymi. Rejestracja do Serwisu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Po rejestracji do Serwisu, otrzymasz bezpłatną wiadomość powitalną potwierdzającą, że rejestracja do usługi zakończyła się powodzeniem. Usługa jest aktywowana na czas nieokreślony, do czasu aż z niej zrezygnujesz. Aby dokonać rezygnacji należy wysłać SMS o treści STOP YUMMY na 80425 (T-Mobile) / 80708 (Orange)(koszt: 0 zł). Usługodawcą i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: MOBILE FIVE GmbH, Kokkolastraße 5, 40822 Ratingen, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Düsseldorf (Niemcy) pod numerem HRB 78858 VAT EU: DE815651672 (“Organizator”). Kontakt, w razie reklamacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefoniczny: 800 007 173  (bezpłatny numer telefonu) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00. Organizator będzie kontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub e-mail. Regulamin usługi: http://yummymobile.pl/regulamin.html.

Poprzez przyciśniecie na przycisk Dalej użytkownik wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez rachunek telefoniczny według powyżej opisanej częstotliwości Serwisu. Dalej użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu organizatora i go wyraźnie akceptuje, a także zgadza się na natychmiastowe rozpocznie świadczenia Serwisu i związaną z tym utratę jego prawa do odstąpienia od umowy o udostępnianie Serwisu w przeciągu 14 dni. Ponadto, wyrażasz również zgodę na to, że niezwłoczne pobierzesz i zachowasz obowiązującą kopię Regulaminu usługi Organizatora w chwili zawarcia umowy o usługę (potwierdzenie zawarcia umowy), który będzie ci udostępniony (w postaci linka www) w otrzymanym przez ciebie SMS-ie potwierdzającym zawarcie umowy na usługę.

© yummy mobile.